Stoppen of doorgaan met je winkel

Stoppen of doorgaan met je winkel?

Je hebt een winkel, maar twijfelt of je door wilt gaan of dat het tijd is om de deuren te sluiten. Misschien komt het door onzekere factoren van buitenaf. Ook kan het zijn dat je een matig rendement hebt, dat je omzet onder druk staat of dat jouw winkelgebied niet meer aantrekkelijk is.  Wij helpen je in dit artikel op weg met het maken van de beste keuze.  

Passend besluit 

Aan de hand van kengetallen in de branche krijg je goed inzicht in hoe jouw onderneming presteert in vergelijking met soortgelijke ondernemingen. Een bedrijfsadviseur van INretail helpt je graag bij het verkrijgen van inzicht waarom jouw onderneming niet of onvoldoende rendeert. Bijvoorbeeld omdat het inkoopbeleid niet goed is of omdat de onderneming te hoge kosten heeft. 

Om antwoord te krijgen op de vraag of je moet stoppen of doorgaan met jouw winkel, hebben we een lijst met vragen en stellingen opgesteld. Door deze vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in jouw (financiële en persoonlijke) situatie. Natuurlijk kan deze keuze niet alleen gebaseerd worden op een vragenlijst, maar het is een vertrekpunt om te bepalen wat je écht wil.  

Beantwoord onderstaande vragen voor jezelf en kijk wat het advies is: 

 1. Mijn omzet is (de laatste jaren) gelijk gebleven of gestegen. 
 2. Ik heb geen betalingsachterstand bij mijn crediteuren (huur/leveranciers/personeel etc.). 
 3. Ik kan mijn rekeningen op tijd betalen. 
 4. Ik ben tevreden over mijn behaalde financiële resultaten. 
 5. Ik heb plezier in het ondernemen. 
 6. Als ik geen financiële problemen zou hebben, zou ik doorgaan met mijn onderneming. 
 7. Er is weinig leegstand in mijn winkelcentrum/winkelgebied. 
 8. De werksfeer is goed. 
 9. Ik heb geen problemen met mijn verhuurder. 
 10. Ik heb geen problemen met mijn leveranciers. 
 11. Ik verwacht dat mijn bedrijf financieel klaar is voor de toekomst. 
 12. Mijn onderneming heeft voldoende potentie in deze snel veranderende retailwereld. 
 13. Ik heb een goede werk/privé balans. 
 14. Ik heb de juiste ondernemerskwaliteiten om in deze tijden te ondernemen. 
 15. Als ik morgen voor de keuze sta om weer te starten als ondernemer, doe ik het weer. 

10 of meer keer ja > Doorgaan
6 tot 9 keer ja > Onzeker
5 of minder keer ja > Stoppen 

Doorgaan

Jouw bedrijf is in de basis financieel gezond en je wil nog niet stoppen, want daarvoor is het ondernemerschap nog te leuk.  

Wel is het belangrijk om jezelf af te vragen of jouw basis in orde is voor de toekomst. Is er sprake van toekomstgerichte exploitatie? Is jouw businessmodel nog toekomstgericht? In sommige gevallen is het toch slim om hier wijzigingen in door te voeren. 

Vind je het lastig om hiermee aan de slag te gaan? Maak dan gebruik van de tools en kennis die INretail ter beschikking stelt.

Zodra je helder hebt wat je kunt aanscherpen en waar je kansen en uitdagingen liggen, kun je een exploitatiebegroting opstellen. Met een exploitatiebegroting maak je inzichtelijk wat het rendement van je onderneming gaat worden. Onderdeel van de prognosetool is een liquiditeitsbegroting. Met behulp van de liquiditeitsbegroting krijg je een goed beeld hoe de liquiditeit zich in de loop van het jaar ontwikkeld. Je hebt zo direct inzicht of er altijd genoeg geld is om je rekeningen te betalen. In je liquiditeitsbegroting maak je voor jezelf duidelijk hoeveel geld je iedere maand over hebt of tekort komt. Zodra je dit in kaart hebt gebracht, zoek je naar mogelijkheden om je cashflow, het verschil tussen je inkomsten en uitgaven, te verbeteren. 
 
Krediet nodig 
Wellicht heb je voor het overbruggen van een lastige periode aanvullende financiering nodig. Sinds de kredietcrisis verkopen banken vaker ‘nee’ als retailondernemers voor een krediet de bank binnenstappen. Een goed plan hebben is dan ook absolute noodzaak om aan (extra) financiering te komen. INretail helpt jou graag met het bepalen van jouw kredietbehoefte en het indienen van een aanvraag. https://www.inretail.nl/bedrijfsadvies/financiering/. 

Onzeker 

Was er al sprake van een zorgwekkende financiële positie van je onderneming voordat de problemen ontstonden en werd je al geconfronteerd met betalingsachterstanden?Vul dan de prognosetool in. De prognosetool geeft inzicht in de toekomstgerichtheid van je onderneming.  

In deze fase is het van belang om te onderzoeken of je businessmodel nog toekomstgericht is. Wellicht dat je je businessmodel moet wijzigen om je onderneming weer gezond te maken. Vind je het lastig om hiermee aan de slag te gaan? Maak dan gebruik van de tools en kennis die INretail ter beschikking stelt.

Zodra je nieuwe of aangepaste businessmodel helder is, stel je met behulp van de prognosetool een nieuwe exploitatiebegroting. Houd rekening met een bepaalde inverdientijd, voordat je met je nieuwe businessmodel het omzetniveau gaat bereiken dat je voor ogen hebt. 

Doorgaan met je onderneming, maar na kostenbesparingen of reorganisatie 

Wellicht volstaat niet alleen het aanpassen van je businessmodel, maar blijkt ook uit de resultaten van de ingevulde prognosetool dat je aanzienlijk moet besparen op je kosten. De bedrijfsadviseurs en de juristen van INretail kunnen je helpen bij het nemen van verschillende maatregelen. Zijn de personeelskosten te hoog? Dan kan op een goed onderbouwde wijze afscheid worden genomen van personeel. Je hoeft daarvoor niet persé eerst een negatief resultaat te hebben.  

Er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn waardoor je onderneming niet meer optimaal presteert, zoals een onaantrekkelijk winkelgebied. Wellicht liggen er dan kansen voor jouw winkel door een doorstart te maken op een andere plek of daar een bestaand bedrijf over te nemen. Wil je weten wat de mogelijkheden voor jou zijn? Neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs om vrijblijvend over jouw specifieke situatie te sparren. 

Doorgaan met je onderneming, maar met financiële ondersteuning 
Heb je een financiering nodig om verder te kunnen met je onderneming? De bedrijfsadviseurs van INretail kunnen jou helpen met het verkrijgen van financiering
 
Mochten financiers je hier niet mee willen helpen, dan bestaat de mogelijkheid om via de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) een financiering of inkomensondersteuning aan te vragen. De gemeente waar je woonachtig bent beslist of jij als zelfstandig ondernemer in aanmerking komt voor Bbz. Klik hier voor alle voorwaarden en meer informatie. Een doorstart op basis van een minnelijk traject kan ook een optie voor je zijn. (link naar doorstart bij minnelijk traject)  

Stoppen 

Bij het stoppen van jouw winkel zijn er uiteraard meerdere opties. Bedrijfsbeëindiging is er hier één van. Wellicht is je onderneming wel verkoopbaar omdat de overnemende partij niet te maken heeft met de ballast uit het verleden en daardoor wel een rendabele exploitatie kan realiseren. Wil je weten of een verkoop van de onderneming tot de mogelijkheden behoort of heb je een kandidaat die interesse heeft in overname? Neem contact op met de bedrijfsadviseurs van INretail. Zij kunnen je hierin begeleiden en adviseren.

Let op: Bij een bedrijfsbeëindiging moeten (arbeids)overeenkomsten worden beëindigd. Laat je goed voorlichten door onze juristen. 

Stoppen, omdat doorgaan onverantwoord is 

Is doorgaan onverantwoord? Of was het al duidelijk dat je wilde stoppen? Dan is het belangrijk om dit op de juiste manier te doen. Er zijn meerdere redenen waarom jij wilt/moet stoppen met jouw onderneming. Voor elke reden is een andere aanpak. 

 • Je staat er financieel slecht voor en het is niet meer verantwoord om door te gaan 
  Kun je jouw schulden nu of binnenkort niet meer betalen? Dan zijn er verschillende opties om van je kort- en langlopende schulden af te komen. Bijvoorbeeld een minnelijke regeling, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp), de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) tot Faillissement of een Surseance van betaling.

Faillissement winkel 

Soms komt een winkel in zulk zwaar weer dat een faillissement niet meer te voorkomen is. Een ondernemer kan wachten op een faillissement (aangevraagd door crediteuren via een advocaat), of hij vraagt zelf een faillissement aan. 

Zelf aanvragen 

In dat laatste geval is een advocaat niet nodig. Ook is het griffierecht dan niet verschuldigd. Via de website Rechtspraak.nl kan een ondernemer zelf een formulier ‘eigen aangifte faillissement’ downloaden en invullen. Als het formulier is ingediend, zal spoedig een oproep volgen van de griffie van de rechtbank. Een faillissement wordt door de rechter uitgesproken als een persoon of bedrijf niet langer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. 

Privé ook failliet 

Of je privé ook failliet wordt verklaard, hangt ervan af of je onderneming is ondergebracht in een rechtspersoon of een stichting: 

 • Eenmanszaak 
  Bij het faillissement van een eenmanszaak wordt beslag gelegd op het gehele vermogen, dus ook op het privévermogen. 
 • Vof (Vennootschap onder firma) 
  Als een vof failliet wordt verklaard, zijn daardoor vaak alle vennoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, valt ook hun privévermogen in het faillissement. 
 • CV (Commanditaire vennootschap) 
  Hierbij brengt een faillissement van het CV ook het faillissement van een of meer beherende vennoten met zich mee. De stille vennoten en geldschieters met vermogen blijven buiten het faillissement, alleen het bedrag dat zij in de CV hebben gestoken loopt risico. 
 • BV’s, NV’s, verenigingen, coöperaties en stichtingen 
  Dit zijn allemaal rechtspersonen. Als een rechtspersoon failliet wordt verklaard, heeft dit alleen betrekking op het vermogen van de rechtspersoon zelf. Het privévermogen van bestuurders wordt niet in het faillissement betrokken. 

Wettelijke schuldsanering (WSNP) 

Als de ondernemer een natuurlijk persoon, en geen rechtspersoon, is kan deze nadat de oproep is ontvangen voor de zitting een verzoek doen om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering. Het ‘voordeel’ van een schuldsanering is dat na een periode van ongeveer 3 jaar de ondernemer weer schuldenvrij is. In het geval van een faillissement kunnen schuldeisers na lange tijd nog aankloppen als de ondernemer weer geld heeft. 

Als de ondernemer wordt toegelaten tot de schuldsanering, kan de door de rechtbank aangewezen bewindvoerder besluiten de onderneming te staken of toch in stand te houden. Dit hangt natuurlijk af van de vooruitzichten. De ondernemer behoudt recht op een bestaansminimum. Alles wat boven dat minimum wordt verdiend of binnenkomt, wordt afgeroomd. Schuldeisers worden met dit geld (deels) betaald. 

Surseance van betaling 

Een surseance van betaling is vaak een voorloper van een faillissement. Een surseance is eigenlijk bedoeld voor bedrijven die in de kern gezond zijn, maar betalingsproblemen hebben door tijdelijke tegenslagen. De ondernemer krijgt een periode om orde op zaken te stellen. Een surseance dient aangevraagd te worden via een advocaat. Vaak is er geen sprake van een tijdelijke tegenslag, maar van een structureel probleem. De kans is dan groot dat de surseance spoedig wordt omgezet in een faillissement. 

Door het faillissement raakt de ondernemer het bewind over de onderneming kwijt. Voor diverse ondernemers is dit een reden om de afwikkeling zelf op te pakken. 

Betalingsonmacht / doorstart 

Als er betalingsonmacht op de loer ligt, heeft INretail  een samenwerking met Trip Advocaten & Notarissen. Denk aan: sanering van de schulden (afkoop tegen een bepaald percentage), het treffen van langlopende betalingsregelingen en in sommige gevallen een doorstart na faillissement. 

Het minnelijk traject, voor ondernemers met schulden 

Kun je je schulden niet meer betalen als ondernemer? Maak dan gebruik van een schuldenregeling. Een minnelijk traject is zo’n regeling. Hiermee onderzoek je eerst of je zelf je problemen kunt oplossen. Daarna maak je afspraken met je schuldeisers om je schulden buiten de rechter om binnen 36 maanden zoveel mogelijk af te lossen. Je gemeente of een gespecialiseerde schuldhulporganisatie kunnen je hiermee helpen. Lukt zo’n afspraak in eerste instantie niet, omdat schuldeisers niet meewerken? Dan kan je de rechter vragen een dwangakkoord aan je schuldeisers op te leggen waar ze akkoord mee moeten gaan.  

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verlenen gemeenten schuldhulp aan ondernemers met problematische schulden. Problematisch is het als je je zakelijke én privérekeningen niet meer kunt betalen, en als schuldeisers dreigen met beslaglegging op je huis of goederen of met het aanvragen van je faillissement.  

Ondernemers met schulden kunnen ook direct naar een commerciële schuldhulpverlener gaan in plaats van naar de gemeente (link naar MKB doorgaan). De kosten voor de schuldhulp betaal je dan meestal zelf, bijvoorbeeld via familie. Ga je naar de gemeente? Dan nemen die in veel gevallen de kosten voor een traject voor hun rekening. Gemeenten schakelen ook vaak schuldhulpbureaus in.  

Stoppen met je onderneming 

Is de conclusie dat je moet stoppen omdat je onderneming niet levensvatbaar is? Dan onderzoekt de schuldhulpverlener hoeveel je van die schulden kunt terugbetalen aan je schuldeisers aan de hand van je persoonlijke en te verwachte situatie. Heb je of krijg je bijvoorbeeld een baan en ontvang je daaruit inkomsten? Het minnelijk akkoord houdt in dat geval in dat de schuldhulpverlener een voorstel aan de schuldeisers doet hoeveel je kunt sparen om in 3 jaar zoveel mogelijk van je schulden af te lossen. Je krijgt een bedrag op bijstandsniveau om je vaste lasten te betalen en om van te leven. De rest gebruik je voor de aflossing aan je schuldeisers. Daarnaast doet de schuldhulpverlener een voorstel aan de schuldeisers om de rest van de schulden volledig kwijt te schelden na deze 3 jaar. Finale kwijting heet dat. Gaan de schuldeisers hiermee akkoord, dan kun je beginnen met aflossen. 

Doorgaan met je onderneming 

Is je bedrijf levensvatbaar? Dit betekent dat je nu en in de toekomst voldoende inkomsten uit je bedrijf hebt om zakelijk en privé je vaste lasten te betalen. Ook moet er een bedrag overblijven voor de aflossing van schulden of leningen. Dan onderzoekt de schuldhulpverlener hoeveel je kunt terugbetalen uit je bedrijfsinkomsten. Via de gemeente probeer je een lening voor de schulden te krijgen. Met deze lening kun je de schulden, of een deel daarvan, direct aflossen. Dit hangt af van hoe hoog de lening is die je krijgt. Deze lening los je in termijnen af aan de gemeente met rente. Je bent dan wel van je schuldeisers af en je hebt grip en zicht op je financiële situatie, omdat je alleen nog maar met de gemeente te maken hebt. Voor het eventuele restant van de schulden, probeert de schuldhulpverlener finale kwijting bij de schuldeisers te regelen. Gaan de schuldeisers akkoord met het voorstel? Dan kun je verder met ondernemen, je schulden betalen en aflossen bij de gemeente. 

Dwangakkoord 

De kans bestaat dat één of meerdere schuldeisers niet mee willen werken aan het voorstel van de schuldhulpverlener. Ze zijn niet verplicht om mee te werken. Het kan zijn dat de onderlinge relatie tussen jou en de schuldeisers ernstig is verstoord door de (financiële) situatie. Ook kunnen de schuldeisers het aangeboden bedrag of de aflossing te laag vinden en daardoor zelf in de problemen komen. Als dat het geval is, gaat een minnelijk akkoord niet door, want alle schuldeisers moeten meewerken. Wijzen één of meerdere schuldeisers het voorstel af? Dan kun je bij de rechter een verzoek indienen om weigerachtige schuldeisers te dwingen om mee te doen via een dwangakkoord. De rechter beoordeelt of de weigerende schuldeisers goede redenen hebben om het voorstel af te slaan. Zijn er geen goede redenen, dan beslist de rechter dat weigerende schuldeisers toch met het voorstel akkoord moeten gaan en kan het traject van start. Een dwangakkoord kan alleen worden opgelegd als het merendeel van de schuldeisers wél akkoord is gegaan. 
 
Een rechter kijkt naar de volgende punten voor het toewijzen van een dwangakkoord: 

 • Is het voorstel goed gedocumenteerd en gebaseerd op betrouwbare cijfers 
 • Is het voorstel getoetst of opgesteld door een onafhankelijk en deskundige partij zoals een gemeentelijke kredietbank of professionele schuldhulporganisatie 
 • Is duidelijk dat het aanbod het maximale is wat je van de schuldenaar kan vragen 
 • Levert het dwangakkoord minimaal hetzelfde op als een Wsnp procedure 
 • Als een schuldeiser niet het volledige deel krijgt, kom hij dan in de problemen 
 • Wat is het aandeel van de weigerachtige schuldeiser op de totale schuld 

Alles over de WHOA 

Stel je hebt een onderneming die steeds in staat was alle schulden te betalen en daarnaast verdiende je een passende ondernemersbeloning. Ondanks het feit dat het in de retail best lastige tijden waren, slaagde je erin het hoofd boven water te houden. Je was en bent trots op jouw winkel en alle tevreden klanten. 

Toch is de schuldenlast fors opgelopen door bijzondere omstandigheden en dient je onderneming over middelen te beschikken om weer op te kunnen starten. Hoe kom je hier weer uit? 

Wet Homologatie Onderhands Akkoord 

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Deze nieuwe wet biedt ondernemers de mogelijkheid om tot een (afkoop)regeling met de crediteuren te komen om zo weer klaar voor de toekomst te zijn. De hoop is dat de crediteuren vrijwillig bereid zijn genoegen te nemen met een gedeeltelijke betaling van de vorderingen, maar als dat niet het geval is, kan de rechter de weigerachtige crediteuren dwingen met het voorstel in te stemmen. Deze nieuwe wet is vrij complex. Toch biedt deze wet ook voor (kleinere) retailonderneming mogelijkheden. De WHOA helpt dus bedrijven met hoge schulden. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken (reorganisatie-akkoord) of gecontroleerd stoppen (liquidatie-akkoord).  

Voorbeeld en tool 

We hebben een praktijkvoorbeeld voor je uitgewerkt. Op hoofdlijnen laten we je hier zien hoe de WHOA werkt. 

Praktijkvoorbeeld 

Mocht je gebruik willen maken van de WHOA dan hebben we hier een stappenplan voor je. 

Stappenplan 

Stoppen omdat je er zelf klaar voor bent 

We zetten de belangrijkste zaken op een rij: 

Financiële planning 

Heb je je al laten begeleiden door je accountant of een fiscalist om inzicht te krijgen in wat je inkomen is nadat je gestopt bent met je onderneming? Zorg dat je hierop voorbereid bent, zodat je hierdoor niet onnodig voor verrassingen komt te staan. 

Fiscaal advies 

Bezit je een eigen pand? Dan kan het zijn dat je moet afrekenen met de fiscus. Verkoop je je onderneming en wordt hier goodwill voor betaald? Neem tijdig contact op met je fiscalist, zodat je goed voorbereid kunt stoppen.

Huur 

Wat is de opzegtermijn van je huurovereenkomst? Check dit zodat je zeker weet dat het moment dat je wilt stoppen ook echt tot de mogelijkheden behoort. In de wet is een regeling opgenomen dat de huurder in een geval van verkoop van zijn bedrijf het recht heeft de overnemer in zijn plaats te stellen in de huurovereenkomst. Dit heet indeplaatsstelling.

Medewerkers 

Heb je medewerkers in dienst? Dan moet je het UWV toestemming vragen voor ontslag, denk hierbij aan de transitievergoeding. Bereken hier zelf de transitievergoeding.

Een dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Als een dienstverband eindigt kan een vergoeding worden aangevraagd. Soms wil je een dienstverband eindigen, maar is dat niet mogelijk vanwege een opzegverbod.

Ga je met pensioen? INretail lobbyt voor jou! Wij kijken wat er mogelijk is om geen transitievergoeding te betalen in deze situatie. Per 2021 bestaat een regeling die ondernemers die stoppen vanwege pensioen of ziekte compenseert in het betalen van de transitievergoeding

Lopende contracten

Maak een overzicht van alle lopende contracten/overeenkomsten. Van je financiering, verzekeringen, winkelautomatisering, beveiliging, leaseverplichtingen, huisvuil etc. Zorg dat je deze overeenkomsten bijtijds beëindigd, zodat je niet onnodig kosten blijft doorbetalen.

Emotionele hulp 

Een crisis raakt je niet alleen zakelijk. Ook emotioneel krijgen jij en je omgeving het soms zwaar te verduren. Heb je nu even geen behoefte aan praktische ondersteuning, maar wel aan mentale of sociale steun? Dan kun je bij De Luisterlijn of MIND korrelatie terecht. Vergeet niet dat je daarnaast ook altijd bij je huisarts of gemeente terechtkunt. En natuurlijk kun je met je problemen bij familie, vrienden, collega-ondernemers of een brancheorganisatie aankloppen. 

Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.