Afspraken partijen over toepassing cao tijdens coronacrisis

Afspraken toepassing cao tijdens coronacrisis

Door corona zijn er afspraken gemaakt over de toepassing van de cao. Deze afspraken zijn afgestemd met de partijen van de cao Retail Non-food. Hieronder staat toegelicht welke afspraken er van toepassing zijn.

Minuren bij einde dienstverband

Door de lockdown was het vaak niet mogelijk om medewerkers meer te laten werken om hun minuren in te halen, omdat de winkel immers gesloten was en aanvullende werkzaamheden beperkt waren. Werkgevers en medewerkers kunnen er beide niets aan doen dat deze situatie zo is. Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door sluiting van de winkels niet kunnen worden ingehaald, voor het einde van het dienstverband, bij einde van het dienstverband fifty-fifty te verdelen. Deze afspraak geldt tot 1 juli 2021

Vakantiedagen

Indien een vakantie is geboekt en de vakantiedagen zijn toegekend, dan worden die dagen opgenomen en afgeboekt, tenzij dit i.v.m. zwaarwegende redenen niet van de medewerker gevraagd kan worden. In dat geval moet de medewerker in overleg treden met zijn leidinggevende. (Een zwaarwegende reden kan bijvoorbeeld een afgelaste huwelijksreis zijn.)

Tijdens de periode van verplichte winkelsluiting kunnen werkgevers in december 2020 twee collectieve vakantiedagen vaststellen, als ze dat niet al eerder in 2020 hebben gedaan. Ook in januari 2021 kunnen ze twee collectieve dagen vaststellen (dat zijn dan die van 2021). Als er een OR of PVT in het bedrijf is, heeft deze instemmingsrecht. Als er geen OR of PVT in het bedrijf is, vindt vaststelling in overleg met de medewerkers plaats.

Ouderschapsverlof

Medewerkers hebben geen recht op intrekken van reeds toegewezen ouderschapsverlof. 

Inzetten personeel tijdens winkelsluiting

Werkgevers mogen waar nodig medewerkers in blijven zetten ondanks een winkelsluiting. Deze medewerkers kunnen ook worden ingezet voor ander werk (bijvoorbeeld webcare of logistieke klussen). Ook kan aan medewerkers worden gevraagd op een andere locatie te werken. Dat geldt ook voor het verrichten van andere voorkomende werkzaamheden. Werkgevers kunnen aan medewerkers bijvoorbeeld vragen de winkel op te ruimen etc. Bij al deze zaken geldt dat het gaat om werkzaamheden  en locaties die in redelijkheid van de medewerker mogen worden gevraagd. 

Werkroosters en wijziging werktijden

Ten aanzien van het opstellen van werkroosters accepteren cao-partijen dat in deze uitzonderlijke tijd soepeler zal worden omgaan met werkroosters, zodat de flexibiliteit aan zowel de kant van de werkgever en medewerker kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van werktijden geldt de instemmingsplicht van de OR dan wel overleg met de personeelsvertegenwoordiging. 

Calamiteiten en kortdurend zorgverlof

Er is momenteel een groot gebrek aan kinderopvang. Bovendien is het lastig om een alternatief te regelen. Een medewerker krijgt de gelegenheid om dit op te lossen en krijgt hier maximaal 2 dagen calamiteitenverlof voor. 

Ten aanzien van zorgverlof wordt de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) gevolgd, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met de Ondernemingsraad.

Indien een medewerker aangeeft te behoren tot een ‘risicogroep’, dan zal aan de hand van de richtlijnen van de RIVM worden beoordeeld of dit zo is. RIVM heeft gedefinieerd wie tot de risicogroepen behoort.

Als medewerkers thuis moeten blijven als hun gezinsleden koorts hebben, wordt aangezien dit een overheidsmaatregel is, het loon doorbetaald.

Vragen?

Heb je een vraag over de toepassing van de cao tijdens corona? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.