Kennisuurtje-zzp'ers

Samenwerken met zzp’ers

Als je een zzp’er inschakelt, wil je natuurlijk duidelijke afspraken maken over jullie samenwerking. Niet alleen inhoudelijk (over de prijs, de deadline, aansprakelijkheid, etc.), maar ook over de aard van jullie samenwerking. Want je wil niet dat er onbedoeld toch werknemerschap ontstaat. Je kunt zelf een overeenkomst opstellen, maar makkelijker is om modelovereenkomsten van de Belastingdienst te gebruiken.

Dienstbetrekking of zzp’er?

Uitgangspunt van de modelovereenkomsten is dat de opdrachtnemer buiten dienstbetrekking aan de slag gaat. Dit betekent dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever zich niet zo moeten gedragen dat een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) ontstaat. Mocht hiervan (toch) sprake zijn, dan zijn loonheffingen verschuldigd.

Een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) ontstaat, kort gezegd, als:

  1. het werk door een persoon zélf moet worden gedaan (vervanging mag niet); én
  2. door de opdrachtgever aangegeven kan worden hoe het werk moet worden verricht (gezag); én
  3. een vergoeding wordt betaald voor de verrichte werkzaamheden.

Er ontstaat alleen een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) als aan alle drie de voorwaarden is voldaan. Partijen kunnen het ontstaan van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) niet uitsluiten door (vooraf) in een overeenkomst aan te geven dat zij deze niet willen. Mochten zij geen arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) wensen aan te gaan, dan is het ten eerste van belang dat hetgeen partijen met elkaar afspreken in de modelovereenkomst niet ertoe leidt dat is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden. Ten tweede is vervolgens belangrijk dat partijen feitelijk ook werken zoals zij in de overeenkomst hebben afgesproken.

De modelovereenkomsten die INretail ter beschikking stelt zijn zodanig verwoord, dat aan de tweede voorwaarde (gezag) niet is voldaan. Zie hiervoor artikel 2 van de overeenkomst. De opdrachtgever mag alleen aanwijzingen en instructies geven met betrekking tot wat de opdrachtnemer gaat doen (inspanning of resultaat) en niet hoe de werkzaamheden worden verricht. Een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) kan worden uitgesloten, mits opdrachtgever en opdrachtnemer zich nogmaals (feitelijk) ook gedragen zoals zij in de overeenkomst hebben afgesproken. In dit geval mag de opdrachtgever bij deze modelovereenkomst ervan uitgaan dat geen loonheffingen zijn verschuldigd.

Modelovereenkomsten

Op de website van de Belastingdienst vind je modelovereenkomsten die je kan gebruiken voor de werkzaamheden in onze branches:

De modelovereenkomst voor stoffeerder en keuken/badkamer installateur zijn per 1 mei 2022 vernieuwd en goedgekeurd door de Belastingdienst.

Handhaving uitgesteld

Er is nog steeds veel rumoer over de wet DBA. Daarom is besloten om de handhaving van de wet DBA is uitgesteld. Het nieuwe kabinet zal gaan beslissen of er vervolg aan wordt gegeven. Er bestaat een gerede kans dat er een andere invulling zal worden gegeven. De overheid wilt vanaf 1 januari 2025 handhaven op naleving van de wet DBA. Momenteel worden er geen boetes uitgedeeld, tenzij er overduidelijk sprake is van kwaadwillendheid. Als op dit moment een aanwijzing wordt gegeven om de situatie te corrigeren, dan moet deze aanwijzing worden opgevolgd.

Op dit moment test de Rijksoverheid met een webmodule om te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Meer daarover lees je hier. Dit najaar verwachten we meer informatie vanuit de overheid. Verwacht wordt dat begin 2024 nieuwe of aanvullende wetgeving komt om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Veelgestelde vragen

Kan ik een verkoper of receptioniste aannemen op ZZP-basis?

Het kan, maar denk hier goed over na. De belastingdienst merkt dit snel als een dienstverband aan omdat er sprake is van een gezagsverhouding. Deze gezagsverhouding uit zich onder andere in de roosters, werken binnen locatie en het gebruik maken van materialen van de opdrachtgever (werkgever). Wil je toch op ZZP-basis een samenwerking aangaan, neem dan contact op met onze juristen voor advies.

Kan ik een van de algemene modellen van de Belastingdienst gebruiken?

Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens één van de overeenkomsten die je kunt downloaden, weet je als opdrachtgever zeker dat je geen loonheffingen in hoeft te houden en af te dragen. Dit betekent dus wel dat je in de praktijk goed de contractafspraken moet volgen.

Er is zelfs ook ruimte om een aantal keuzes te maken of aan te vullen in de overeenkomst zonder dat dit afbreuk doet aan de goedkeuring. Daarbij geldt dat de kern van de overeenkomst in stand blijft. De relevante bepalingen zijn gemarkeerd en mogen zeker niet worden aangepast.
Andere elementen zoals geheimhouding en bepalingen omtrent intrekking van de opdracht en bijvoorbeeld aansprakelijkheid zouden kunnen worden toegevoegd. De belastingdienst heeft voornamelijk gekeken naar de fiscale aspecten.

Als de opdrachtgever en opdrachtnemer maar met elkaar afspreken volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt is het goed. Dat kan bijvoorbeeld door in de e-mail of de opdrachtbevestiging te verwijzen naar het kenmerk (nummer) van de overeenkomst.

Moet ik voor elke opdracht die ik laat uitvoeren een nieuwe overeenkomst van opdracht overeenkomen?

Dit is niet nodig als je een raamovereenkomst hebt afgesloten. Dat is het geval als de overeenkomst zelf vermeldt dat deze afspraken ook voor toekomstige opdrachten gelden. In de INretail-modelcontracten is dat meestal wel opgenomen.

Ben ik verplicht om een schriftelijke overeenkomst te sluiten met een zzp’er?

Nee. Het is niet verplicht om een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Maar het is wel heel verstandig. De belastingdienst kijkt bij een controle naar de feiten en omstandigheden. Als die geen aanleiding geven voor twijfel, dan is er geen probleem. Een (model)overeenkomst geeft wel duidelijk aan wat de afspraken zijn, mocht de fiscus er vragen over hebben. Ook is het altijd belangrijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid.

Marleen van Maurik

Marleen van Maurik

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.