Geen vraag te gek
088 973 06 00

Is jouw medewerker (bijna) 2 jaar ziek? Dit is wat je moet weten

Van jou als werkgever worden er een aantal acties verwacht als één van jouw medewerkers langdurig ziek is. Wij beantwoorden de belangrijkste vragen in dit artikel.
 1. Mijn medewerker is bijna 2 jaar ziek. Wat moet ik doen?
 2. Als de medewerker 2 jaar ziek is, eindigt dan ook het arbeidscontract?
 3. Wat is eigenrisicodrager zijn voor de WGA of ziektewet?
 4. Wat als ik de arbeidsovereenkomst met mijn langdurig zieke medewerker niet beëindig?
 5. Mijn vraag zit er niet tussen, wat nu?

Mijn medewerker is bijna 2 jaar ziek. Wat moet ik doen?

In week 91 stel je samen met de medewerker de eindevaluatie op. In de eindevaluatie wordt de status van de re-integratie opgenomen. De medewerker moet dan zelf de WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering:

 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De medewerker krijgt deze uitkering als er nog gewerkt kan worden (of in de toekomst nog kan werken);
 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een medewerker krijgt mogelijk IVA als er niet of nauwelijks gewerkt kan worden en er een kleine kans is dat de medewerker herstelt; 

Een arts en arbeidsdeskundige van het UWV zullen deze aanvraag beoordelen. Zij kijken hierbij welk gedeelte, in percentages, de medewerker nog van zijn oude loon kan verdienen. Afhankelijk van dit oordeel hebben medewerkers recht op een WGA-, IVA-uitkering of geen uitkering. Indien een medewerker geen recht heeft op een WGA- of IVA-uitkering is er soms wel een mogelijkheid tot het krijgen van een aanvullende WW-of bijstandsuitkering.

Als de medewerker 2 jaar ziek is, eindigt dan ook het arbeidscontract?

Na 2 jaar ziekte stopt de loondoorbetalingsverplichting, maar is er nog geen sprake van einde dienstverband. Er zijn drie opties:

 1. Medewerker in dienst houden;
 2. Ontslagvergunning via het UWV;
 3. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Ontslag is na twee jaar ziekte wel mogelijk, omdat naast de loondoorbetalingsverplichting ook het ontslagverbod, dat geldt tijdens ziekte, eindigt. Als de medewerker het eens is met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst hoef je geen toestemming te vragen aan het UWV. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Indien de medewerker niet toestemt met het ontslag kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Wat is eigenrisicodrager zijn voor de WGA of ziektewet?

Dit houdt in dat je zelf het (financiële) risico draagt indien je (ex)medewerkers arbeidsongeschikt raken. In bijna alle gevallen is het wel verstandig je voor dit risico te verzekeren. Dit kan publiek verzekerd zijn bij het UWV of privaat en dan ben je eigenrisicodrager. Er zijn verschillende factoren van toepassing op je beslissing om als werkgever te besluiten eigen risicodrager te worden voor de WGA en/of ziektewet. Dit hangt  mede af van eventuele instroom van arbeidsongeschikte (ex)werknemers binnen je bedrijf in het verleden, de sector, je totale loonsom en tot slot de visie die je hebt op re-integratie en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Indien je publiek verzekerd bent bij het UWV is de loonsom van je onderneming bepalend. Hierbij wordt een splitsing gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers.

 • Kleine werkgevers hebben een loonsom tot € 319.000 en betalen alleen een vaste sectorpremie.
 • Middelgrote werkgevers hebben een loonsom van € 319.000 tot € 3.190.000. Zij betalen gedeeltelijk de vaste sector premie en gedeeltelijke een individuele premie. Hoe hoger deze loonsom is, hoe hoger de individuele premie.
 • Grote werkgevers hebben een loonsom boven de € 3.190.000 en betalen altijd een individuele premie. De instroom van een medewerker in de WGA wordt dan 10 jaar doorbelast.

Wat als ik de arbeidsovereenkomst met mijn langdurig zieke medewerker niet beëindig?

We zien verschillende motieven om het dienstverband na 2 jaar ziekte niet te beëindigen. Zo kan het zijn dat je verwacht dat er binnen afzienbare tijd een verbetering in de gezondheidssituatie van je werknemer zal optreden of dat er ander passend werk spoedig beschikbaar komt. Of dat je de transitievergoeding niet kan betalen waar een medewerker recht op heeft bij beëindiging dienstverband, ook na 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Dan kan je het dienstverband zogenoemd slapend houden.

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel genaamd ‘Compensatie transitievergoeding ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemer’. Op grond daarvan krijgt de werkgever een, bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker, betaalde transitievergoeding gecompenseerd. Het is met deze wetgeving niet langer nodig om arbeidsovereenkomsten met langdurig arbeidsongeschikte medewerkers slapend te houden. Een eerdere invoering dan 1 januari 2019 is helaas niet mogelijk.

Het UWV zal deze compensatieregeling gaan uitvoeren. Het wetsvoorstel voorziet erin dat ook transitievergoedingen die zijn betaald tussen het moment dat de wet in werking treed en 1 juli 2015 (invoering transitievergoeding) zullen worden gecompenseerd. Indien dit voorstel geen doorgang vindt, is het goed je te realiseren dat de hoogte van de transitievergoeding inmiddels ook is opgelopen. Deze wordt namelijk berekend op basis van het lengte van het dienstverband. Deze verhoging zal niet worden gecompenseerd. Dit is een risico bij het slapend houden van het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker.

Heb je geen antwoord op jouw vraag gekregen?

De ondernemersservice staat voor jouw klaar! 

Neem contact op

Delen