Geen vraag te gek
088 973 06 00

Ik heb geen inkomen, wat nu?

Lees hier meer informatie over de TOZO

Een volledig overzicht van alle regelingen die je kunt aanvragen én waar je deze moet aanvragen, vind je hier:

Download het complete overzicht

Tozo-regeling 3.0

Van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 is de Tozo 3 van kracht. Tozo 4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021.

De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

 • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, waarbij het huishoudinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

Doelgroep

De inkomensondersteuning van de Tozo is bedoeld voor ondernemers van wie het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is uitgekomen. Ook zzp’ers kunnen van deze regeling gebruikmaken. Via de lening voor bedrijfskapitaal kun je bijvoorbeeld de huur van je pand betalen. Met de Tozo wil de overheid zoveel mogelijk bedrijven helpen de coronacrisis te overleven.

Op de site van het ministerie van SZW kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor Tozo.

Inhoud

De Tozo zit als volgt in elkaar:

Gift op basis van geschat inkomen

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op je huishoudinkomen tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand voor gehuwden of 1.050 euro netto per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

De inkomensondersteuning is een gift die je in principe niet hoeft terug te betalen. Je geeft de hoogte van je (geschatte) huishoudinkomen door bij de aanvraag en tijdens de uitkeringsperiode, als het daadwerkelijke inkomen bekend is. Als de inkomsten hoger uitvallen dan geschat, moet je de uitkering achteraf mogelijk (gedeeltelijk) terugbetalen. Een uitkering levensonderhoud kan gevolgen hebben voor de hoogte van je recht op toeslagen en de hoogte van door jouw en je partner te betalen belastingen.

Door wisselende inkomsten is het soms moeilijk te bepalen of je onder het sociaal minimum uitkomt. Daarom kun je van 1 februari 2021 tot 1 april Tozo 3 aanvragen met terugwerkende kracht van één maand. Je kunt bijvoorbeeld in maart een aanvraag doen vanaf februari.

Partnertoets

Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meeteelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kun je geen aanspraak maken op deze uitkering.

Aanvankelijk wilde het kabinet een beperkte vermogenstoets invoeren, maar daar is voor de inkomensondersteuning van afgezien. Voor een aanvraag van een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit.

Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van je bedrijf en naar je vermogen. De kostendelersnorm wordt niet toegepast. Hierdoor is een snellere behandeling van de aanvraag mogelijk.

Lening voor bedrijfskapitaal

Je kunt met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal 10.157 euro, tegen 2% rente. De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen. Het bedrijfskapitaal mag je niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren. Als jij en je partner allebei een bedrijf hebben mag je voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Als je een hogere lening dan 10.157 euro nodig hebt, kun je eventueel een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Daarbij kun je ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van de Tozo aan te vragen en het overige deel op basis van het Bbz. Overleg dit met je gemeente.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de Tozo als je aan onderstaande voldoet:

 • Je hebt door de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum en/of hebt bedrijfskrediet nodig om een liquiditeitsprobleem op te lossen. Wanneer je huishoudinkomen boven het sociaal minimum ligt kom je niet in aanmerking voor inkomensondersteuning, maar kun je wel een lening voor bedrijfskrediet aanvragen.
 • Je bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer je AOW-gerechtigde bent, kun je alleen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal voor je onderneming.
 • Je woont in Nederland en hebt een bedrijf dat in Nederland, een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland is gevestigd. Wanneer je niet in Nederland woont, maar in een van bovengenoemde landen en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je alleen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Je bent Nederlander of hebt een Nederlandse verblijfsvergunning.
 • Je bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Je bent voor 17 maart 2020 je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium: minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Ondernemers die na 2019 zijn gestart moeten in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben. Uren die je hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Aanvraagproces

Tozo 3 kun je aanvragen bij je woongemeente. Vul de vragen op krijgiktozo.nl in. Daarna wordt je doorgeleid naar de plek waar je de aanvraag bij je gemeente kunt indienen. Dat gaat zoveel mogelijk digitaal. Heb je al een Tozo 2-uitkering, dan kun je een verkorte aanvraag indienen. Je krijgt niet automatisch Tozo 3 als je Tozo 2 hebt aangevraagd.

Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Hiervoor log je in met je DigiD. Kijk op de website van je gemeente. De aanvraag dien je in bij je woongemeente, samen met de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens.
 • Gegevens over de samenstelling van je huishouden (wel/geen partner).
 • Verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen.
 • Berekening van het verwachtte netto-inkomen.
 • Bedrijfsgegevens, nummer en datum van inschrijving bij KVK, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland.
 • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner (rijbewijs voldoet niet), eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden.
 • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.
 • Verklaring dat je voor de aangevraagde bijstandsperiode verwacht dat je inkomsten lager zijn dan de bijstandsnorm, met een opgave van het verwachte ‘inkomen’ in die bijstandsperiode. Als je een partner hebt, dien je daarbij uit te gaan van het gezamenlijke inkomen.
 • Bij aanvraag om lening bedrijfskrediet: verklaring dat er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van jezelf als zelfstandige, van één van jouw vennoten of leden waarmee je het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent, of van de rechtspersoon.
 • De gemeente kan om aanvullende (financiële) gegevens en bewijsstukken vragen. Zo moet je bij de aanvraag van bedrijfskapitaal inzicht verschaffen in je maandelijkse bedrijfslasten en aangeven of je zakelijk vermogen of privévermogen hebt dat je kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te betalen.

Je ondertekent de aanvraag met DigiD. Heb je een partner? Dan moet je de aanvraag beide ondertekenen.


Tozo-regeling 2.0

 Update voor grensondernemers 25-05-2020 

Ik woon over de grens, maar mijn bedrijf is in Nederland gevestigd. Kan ik dan een lening aanvragen?

Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Je kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.

Ik woon in Nederland en heb een bedrijf over de grens, wat nu?

Dan kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Een aanvraag hiervoor dien je in bij je woongemeente. Je kunt geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Voor financiële ondersteuning van jouw bedrijf kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is.

 UPDATE 20-05-2020: TOZO 2.0 

De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. Het Besluit Tozo van 17 april 2020 biedt de mogelijkheid de Tozo eenmalig met maximaal drie maanden te verlengen en de mogelijkheid de voorwaarden aan te passen. Het kabinet heeft besloten hiervan gebruik te maken.

De Tozo wordt daarom eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus

Wat zijn de voorwaarden?

De nieuwe ‘Tozo 2’-regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. Om een snelle uitvoering te waarborgen zal bij een aanvraag voor Tozo 2 een verklaring worden gevraagd van jou en je partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Daarnaast wordt bij aanvraag van een lening gevraagd om te verklaren dat er bij jouw onderneming geen sprake is van surseance van betaling of het in staat verkeren van faillissement.

Is er ook net als bij de Bijstand een vermogenstoets?

Er was geen vermogenstoets voor het aanvragen van de TOZO en dat blijft zo.

Ik heb al een lening (Tozo 1) aangevraagd, wat nu?

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heb je al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kan je een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als jouw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maand augustus. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets. het maximumbedrag is €10.157

Wat is het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2?

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

Hoe lang duurt een aanvraag?

Gemeenten moeten zowel de Tozo 1 als 2 gaan behandelen. Het kan daarom zijn dat het wat langer duurt dan verwacht.

 UPDATE 24-04-2020 

Per ministeriële regeling wordt de Tozo-regeling op drie punten aangepast:

 • De zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat kan straks bijstand voor levensonderhoud krijgen op grond van de Tozo. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiële ondersteuning voor het bedrijf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is. Daarnaast wordt geregeld dat de zelfstandige die in een andere EU-lidstaat woont en een bedrijf in Nederland heeft bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan krijgen. Deze zelfstandige is voor levensonderhoud aangewezen op de sociale bijstand in het woonland.
 • De regeling voor bedrijfskapitaal wordt uitgebreid naar zelfstandig ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Bij het berekenen van de Tozo-uitkering worden alleen inkomsten verrekend voor werk dat verricht is in de periode waarover Tozo wordt aangevraagd en betalingen van facturen voor eerder verricht werk buiten beschouwing te laten. Alleen inkomen dat betrekking heeft op de periode waarover Tozo wordt aangevraagd wordt in aanmerking genomen. Bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid, waaruit dat inkomen is verkregen, is verricht. Een factuur die betaald wordt in maart, maar waarvan het werk is verricht in februari, wordt dus niet betrokken bij het berekenen van de Tozo-uitkering.

 UPDATE 27-03-2020 

De inhoud van de TOZO-regeling is bekend. Informeer bij je gemeente hoe je de regeling kunt aanvragen. Er is namelijk een modelformulier voor de TOZO beschikbaar. Ook komt er een beslisboom op de site van de gemeente waar je zelf kunt nagaan of je in aanmerking komt voor de TOZO.

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering duurt maximaal drie maanden. Een aanvraag voor  de TOZO kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020).

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Wat is het urencriterium?

Je bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

Inkomensondersteuning voor zzp'ers en mkb'ers

Er is een regeling inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.  De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld niet later te worden terugbetaald.

Lening

Vanuit de TOZO kan een zelfstandige ook een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor de lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd. Meer informatie vind je hier.

 Bekijk hier de meest gestelde vragen over de Tozo-regeling 

Wat is de Tozo?

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De nieuwe tijdelijke regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 

Tozo of Bbz?

Zoals hier boven genoemd is de Tozo gebaseerd op de Bbz. Wil je gebruik maken van deze regeling vanwege de coronacrisis? Dan is de Tozo van toepassing en kun je het zien als een vervangende Bbz regeling die versoepeld is. Wat die versoepeling precies inhoudt, lees je hier.

Voor wie is de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Een DGA komt ook in aanmerking voor de Tozo, mits de DGA alleen of samen met de andere DGA’s de meerderheid van de aandelen heeft (tenminste 51% of hoger).

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

De eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Gemeenten die ondernemers / zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden en bedraagt maximaal €1.503,31 netto per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Hoe lang is de Tozo geldig?

De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. 

Ik heb samen met mijn partner een VOF, kunnen wij hier allebei aanspraak op doen? 

Indien vennoten één huishouden vormen, kan er maximaal één aanvraag per huishouden gedaan worden. Als vennoten uit een VOF niet een gezamenlijk huishouden vormen, kan er per huishouden een aanvraag ingediend worden.

Hoe vraag je de Tozo aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven (als bijstand een Bbz aanvraag eerder is afgewezen bijvoorbeeld). Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB).

Let op: ondernemers moeten bij hun eigen gemeente informeren naar de precieze procedure. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar je al informatie kunt krijgen. Ook zijn of komen er in grote steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam fysieke noodloketten. In kleinere gemeenten zijn fysieke balies voor ondernemers nu niet of nauwelijks open. De digitale en telefonische bereikbaarheid is vaak verruimd. Kijk op de website van je gemeente. Op de homepage vind je meestal direct meer informatie.

Kan de gemeente al uitkeren op grond van de regeling?

Gemeenten kunnen aanvragen nu in behandeling nemen en beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Is er een boetebeding opgenomen voor de Tozo?

Ja, de inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is ook van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat degene die een beroep doen op de regeling verplicht is om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid.

Hoe kan het zijn dat er om zo veel informatie wordt gevraagd en alsnog naar een vermogens- en partner toets?

Gemeenten maken nu nog gebruik van het reguliere aanvraagformulier voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen. Gemeenten moeten zich nog ‘inrichten’ op de Tozo en tot dat moment wordt de Bbz procedure gevolgd (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Het modelaanvraagformulier voor de TOZO wordt zo snel mogelijk met de gemeenten gedeeld.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, lijken in eerste instantie niet in aanmerking te komen. 
Echter, momenteel onderzoekt het kabinet met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen. Daarbij wordt in ogenschouw genomen wat andere landen doen voor deze groep.
Ten aanzien van bijstand voor levensonderhoud geldt dat elke lidstaat de verplichting heeft om haar inwoners een dergelijke vorm van bijstand te verschaffen. Als een zelfstandige met een onderneming in Nederland in een andere lidstaat woonachtig is, kan deze in het woonland een beroep te doen op sociale bijstand.