Geen vraag te gek
088 973 06 00

Ik heb geen inkomen, wat nu?

Lees hier meer informatie over de TOGS-regeling, Tozo en de Bbz

 1. TOGS-regeling
 2. Tozo-regeling en Bbz

1. TOGS-regeling 

 UPDATE 31 MAART 

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is ook opengesteld voor detailhandel non-food. De SBI-codes van de lijst met hoofdactiviteiten is bekend geworden. Check je SBI-code hierLet op: zie je de nieuwe SBI-codes nog niet? Verwijder je historie en probeer het opnieuw. Als het goed is zie je dan de nieuwe codes staan. 

Het doen van de daadwerkelijke aanvraag om als ondernemer in de detailhandel non-food een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- (een gift) aan te vragen met als doel om (een deel van) de vaste lasten te kunnen dekken, is nog niet mogelijk! We houden jullie op de hoogte. 

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hou er rekening mee dat de site in verband met de vele aanvragen niet goed bereikbaar is.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden.

 • De onderneming moet in Nederland gevestigd zijn;
 • De hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • De onderneming moet gevestigd zijn buiten de woning;
 • Een verwacht omzet verliest van € 4.000,- over de periode 16 maart t/m 15 juni;
 • Je hebt in de periode van 16 maart t/m 16 juni minstens € 4.000,- aan vaste lasten;
 • Maximaal 250 werknemers in dienst;
 • Je hebt geen verzoek tot verlening surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Te verstrekken gegevens

Voor de gegevens omtrent de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden de gegevens zoals die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven (peildatum). Indien je sinds 2018 al meer dan € 200.000,- aan overheidssteun hebt gehad kom je niet in aanmerking voor de compensatie . Indien je ook  gebruik maakt van andere steunmaatregelen, dan dient daarna nog altijd € 4.000,- aan vaste lasten over te blijven dat niet door een andere steunmaatregel wordt gedekt.

De aanvraag moet online worden gedaan. Daarvoor is het volgende nodig:

 • e-Herkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • Het nummer van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK-nummer, niet RSIN-nummer);
 • SBI-code van de hoofdactiviteit;
 • Bankrekeningnummer van de onderneming;
 • Adres-en contactgegevens;

Stappenplan

 • Regel je aanvraag online. Je kunt de TOGS hier aanvragen.
 • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger).
 • Nieuw? Maak eerst een profiel aan.
 • In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze.
 • Heb je het formulier juist en volledig ingevuld? Klik dan op 'Naar verzenden'.
 • Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op 'Ondertekenen en verzenden'.
 • Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Wil je iemand machtigen om de TOGS aan te vragen?
Zie hier het formulier.

Beslissing en controle

De verwachting is dat binnen 2 weken een besluit wordt genomen over de aanvraag en dat er bij een toekennend besluit binnen een paar dagen een uitkering van de tegemoetkoming volgt. Let op aanvraag wordt achteraf nog eens op juistheid getoetst. Als achteraf blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan kan de tegemoetkoming worden teruggevorderd.

 Bekijk hier de meest gestelde vragen over de TOGS-regeling 

Kan ik de TOGS-regeling per filiaal aanvragen?

De tegemoetkoming is eenmalig per onderneming en niet per vestigingseenheid. Echter, wij verwachten dat werkmaatschappijen ook in aanmerking komen als ze individueel ingeschreven zijn en verder voldoen aan de voorwaarden. Voor een nevenvestiging geldt dit dus niet. 

De regeling is op dit punt niet geheel duidelijk. Wij proberen hier meer duidelijkheid over te krijgen. Houd onze site in de gaten.

Moet ik nu eHerkenning niveau 1 of 3 aanvragen?

Voor de aanvraag heb je tenminste eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig. Echter, eHerkenning niveau 3 wordt de norm. Het UWV en de Belastingdienst zijn al overgestapt op niveau 3 en steeds meer dienstverleners volgen. Daarom kan het een overweging zijn om meteen niveau 3 aan te vragen.

Ik woon boven mijn winkel en lijk nu geen aanspraak te kunnen maken op de TOGS-regeling?

Deze vraag staat uit. Houd onze site in de gaten.


2. Tozo-regeling 

 Update 27-03-2020 

De inhoud van de TOZO-regeling is bekend. Informeer bij je gemeente hoe je de regeling kunt aanvragen. Er is namelijk een modelformulier voor de TOZO beschikbaar. Ook komt er een beslisboom op de site van de gemeente waar je zelf kunt nagaan of je in aanmerking komt voor de TOZO.

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering duurt maximaal drie maanden. Een aanvraag voor  de TOZO kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020).

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Wat is het urencriterium?

Je bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

Inkomensondersteuning voor zzp'ers en mkb'ers

Er is een regeling inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.  De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld niet later te worden terugbetaald.

Lening

Vanuit de TOZO kan een zelfstandige ook een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor de lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd. Meer informatie vind je hier.

 Bekijk hier de meest gestelde vragen over de Tozo-regeling 

Wat is de Tozo?

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De nieuwe tijdelijke regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 

Tozo of Bbz?

Zoals hier boven genoemd is de Tozo gebaseerd op de Bbz. Wil je gebruik maken van deze regeling vanwege de coronacrisis? Dan is de Tozo van toepassing en kun je het zien als een vervangende Bbz regeling die versoepeld is. Wat die versoepeling precies inhoudt, lees je hier.

Voor wie is de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Een DGA komt ook in aanmerking voor de Tozo, mits de DGA alleen of samen met de andere DGA’s de meerderheid van de aandelen heeft (tenminste 51% of hoger).

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

De eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Gemeenten die ondernemers / zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden en bedraagt maximaal €1.503,31 netto per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Hoe lang is de Tozo geldig?

De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. 

Ik heb samen met mijn partner een VOF, kunnen wij hier allebei aanspraak op doen? 

Indien vennoten één huishouden vormen, kan er maximaal één aanvraag per huishouden gedaan worden. Als vennoten uit een VOF niet een gezamenlijk huishouden vormen, kan er per huishouden een aanvraag ingediend worden.

Hoe vraag je de Tozo aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven (als bijstand een Bbz aanvraag eerder is afgewezen bijvoorbeeld). Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB).

Let op: ondernemers moeten bij hun eigen gemeente informeren naar de precieze procedure. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar je al informatie kunt krijgen. Ook zijn of komen er in grote steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam fysieke noodloketten. In kleinere gemeenten zijn fysieke balies voor ondernemers nu niet of nauwelijks open. De digitale en telefonische bereikbaarheid is vaak verruimd. Kijk op de website van je gemeente. Op de homepage vind je meestal direct meer informatie.

Kan de gemeente al uitkeren op grond van de regeling?

Gemeenten kunnen aanvragen nu in behandeling nemen en beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Hoe kan het zijn dat er om zo veel informatie wordt gevraagd en alsnog naar een vermogens- en partner toets?

Gemeenten maken nu nog gebruik van het reguliere aanvraagformulier voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen. Gemeenten moeten zich nog ‘inrichten’ op de Tozo en tot dat moment wordt de Bbz procedure gevolgd (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Het modelaanvraagformulier voor de TOZO wordt zo snel mogelijk met de gemeenten gedeeld.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, lijken in eerste instantie niet in aanmerking te komen. 
Echter, momenteel onderzoekt het kabinet met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen. Daarbij wordt in ogenschouw genomen wat andere landen doen voor deze groep.
Ten aanzien van bijstand voor levensonderhoud geldt dat elke lidstaat de verplichting heeft om haar inwoners een dergelijke vorm van bijstand te verschaffen. Als een zelfstandige met een onderneming in Nederland in een andere lidstaat woonachtig is, kan deze in het woonland een beroep te doen op sociale bijstand.

Ik heb net Bbz aangevraagd, wat moet ik doen?

Deze informatie volgt zo snel mogelijk.