Geen vraag te gek
088 973 06 00

Hoe kom ik op tegen besluiten van gemeenten en andere lokale overheden?

Het gaat hier om de spelregels van bezwaar en beroep. Denk bijvoorbeeld aan de buurman die een omgevingsvergunning heeft gekregen voor het bouwen van een grote schuur tegen jouw winkel of de overbuurman die met zijn vergunde gevelreclame de gehele straat verlicht.

Tegen een verleende vergunning kan je bezwaar maken. Het bestuursrecht is zo ingericht dat de overheid die het besluit heeft genomen, zoals het college van burgemeester en wethouders van een gemeente die een omgevingsvergunning heeft verleend, doorgaans eerst zelf het besluit heroverweegt. Dit biedt het bestuursorgaan, indien noodzakelijk, een mogelijkheid tot herstel. Bij deze heroverweging betrekt de overheid onder meer de gemaakte bezwaren, zodat alle belangen betrokken worden bij deze beslissing op het bezwaar.

Strakke termijn

Uiteraard gelden ook hier diverse regels. Belangrijkste regels zijn dat je belanghebbende moet zijn bij het besluit, je kunt als bedrijf of particulier in Maastricht doorgaans geen bezwaar maken tegen een kapvergunning voor een doodgewone boom in Groningen. Ook gelden er strakke termijnen. Ben je te laat met je bezwaar, dan kan het zomaar zijn dat dit bezwaar inhoudelijk niet behandeld kan worden. Zonde!

In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan, geldt een andere procedure. Voordat een besluit wordt genomen maakt de betreffende overheid eerst een ontwerpbesluit bekend waarop gereageerd kan worden door middel van het indienen van een zienswijze. De zienswijze wordt dan meegenomen bij de definitieve besluitvorming. Er volgt daarna doorgaans geen bezwaar, maar een mogelijkheid om direct te procederen bij een bestuursrechter. In sommige gevallen staat er ook nog hoger beroep open.

In beroep gaan

Na de bezwaarprocedure volgt een nieuw besluit, waarbij rekening is gehouden met de aangevoerde bezwaren. Wanneer je het ook niet eens bent met dit nieuwe besluit, kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook hier gelden wederom strakke termijnen waarvan niet afgeweken mag worden. De bestuursrechter bekijkt onder andere of het besluit op juiste gronden is genomen en op een goede wijze is gemotiveerd.

Is het beroep ingediend bij de rechtbank en ben je het niet eens met de uitspraak die daarop volgt, dan kan in hoger beroep worden gegaan. Afhankelijk van het type besluit waartegen de gerechtelijke procedure gestart is, is dit veelal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat dit niet altijd het geval is, zien we bijvoorbeeld bij geschillen over winkeltijden. Dan procedeert men bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Overigens kan men niet ieder besluit voorleggen bij de bestuursrechter. Tegen algemeen verbindende voorschriften, zoals een APV, is bezwaar, beroep en hoger beroep bijvoorbeeld niet mogelijk.

Gelijkwaardig procederen met een jurist

Hoewel een advocaat of jurist niet verplicht is bij een bestuursrechtelijke gerechtelijke procedure, is het wel aan te bevelen. De regels zijn omvangrijk en met enige regelmaat complex. Voor de meeste ondernemers is procederen niet hun core business wat leidt tot een kennis- en ervaringsachterstand ten opzichte van de overheid. Met een jurist aan je zijde wordt het speelveld gelijkwaardiger. INretail heeft hiervoor afspraken gemaakt met juristenkantoor Catch Legal, gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over onze partner vind je hier.
 

Wil je meer informatie over het procederen op bestuursrechtelijk vlak? Wil je graag bezwaar maken tegen een besluit van jouw gemeente, maar weet je niet goed hoe? Neem dan contact op met Tim Brussel via: 088 - 973 06 00
 

Delen