Geen vraag te gek
088 973 06 00

Uitspraak Belastingdienst premiedifferentiatie

Premiedifferentiatie en wijziging cao met terugwerkende kracht

Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever de lage WW-premie als de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Dit moet voor 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart schriftelijk zijn vastgelegd. De cao INretail (looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2020) bevatte in artikel 4.2 van de cao een bandbreedtecontract dat als oproepovereenkomst kwalificeert. De cao-partij heeft het cao-artikel inhoudelijk gewijzigd op een wijze dat geen sprake meer is van een oproepovereenkomst. Vervolgens is een verzoek tot tussentijdse wijziging van de cao alsmede een verzoek tot algemeen verbindendverklaring ingediend bij het Ministerie van SZW. De tussentijdse wijziging van de cao heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Het verzoek tot algemeen verbindendverklaring is in behandeling bij het Ministerie van SZW. 

Welk gevolg heeft een tussentijdse wijziging van de cao met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 voor de WW-premiedifferentiatie en de verschuldigdheid van de lage of hoge premie? 

In artikel 2.4 Besluit Wet financiering sociale verzekeringen is geregeld dat de eerste dag van het aangiftetijdvak doorslaggevend is voor de vraag of de hoge of de lage WW-premie van toepassing is. Zolang de cao nog niet met terugwerkende kracht is gewijzigd betekent dit dat de betreffende arbeidsovereenkomsten als oproepcontracten kwalificeren met als gevolg dat de hoge WW-premie van toepassing is voor alle werkgevers (zowel de leden van INretail als werkgevers die via de algemeen verbindendverklaring aan de cao zijn gebonden) die onder de cao vallen. Voor de leden van INretail heeft het van kracht worden van de cao-wijziging tot gevolg dat vanaf 1 januari 2020 geen sprake is van een oproepovereenkomst1 als aan alle voorwaarden is voldaan. Op de eerste dag van het aangiftetijdvak over januari is dan alsnog voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de lage WW-premie. Zo lang nog geen aangifte is gedaan, kan met deze terugwerkende kracht direct rekening worden gehouden. Is wel al aangifte gedaan en is de aangiftetermijn nog niet verstreken, dan kan een nieuwe aangifte worden ingediend. Is de aangiftetermijn al wel verstreken dan moeten correctieberichten worden ingediend om de fout te herstellen. 

Voor werknemers die op of na 1 januari 2020 in dienst komen moet direct worden voldaan aan alle vereisten om de lage WW-premie te kunnen toepassen. Dit geldt zowel voor de leden van INretail als werkgevers die via de algemeen verbindendverklaring aan de cao zijn gebonden. 


Er is sprake van een oproepovereenkomst: 

  • Wanneer de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand;
  • Wanneer de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een jaar waarbij het loon gelijkmatig over het jaar is gespreid; of
  • Wanneer de werknemer op grond van artikel 7:628 lid 5 of artikel 7:691 lid 7 BW (uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht) geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.  
Delen